RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę członkowską PZW na rok 2024 r. w moim Kole. Zezwolenie bez odpowiedniej składki członkowskiej będzie traktowane jako nieważne.
Nie jestem członkiem PZW, lub nie opłaciłem jeszcze składki członkowskiej PZW na rok 2024

ZAKUP DODATKOWO


WYBOR_GLOWNEJ_WODY_POLOWU

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W BYDGOSZCZY
UL. TORUŃSKA 57A, 85-023 BYDGOSZCZ
NIP: 9531013170, biuro@opzw.bydgoszcz.pl


REGULAMIN SPRZEDAŻY E-ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB PROWADZONEJ PRZEZ OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W BYDGOSZCZY

 1. System dostępny pod adresem https://zezwolenia.opzw.bydgoszcz.pl oferuje możliwość zakupu e-zezwoleń w zakresie: opłat okresowych, opłat rocznych.
 2. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych użytkowanych przez Okręgu PZW w Bydgoszczy, zgodnie z wykazem stanowiącym integralną część otrzymanego zezwolenia.
 3. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z:
  Informatorem wędkarskim na rok 2024 dostępnym na stronie www.opzw.bydgoszcz.pl
 4. W przypadku wydania ważnego, aktualnego e-zezwolenia wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
 5. Zezwolenie ważne jest od godz. 00:00 pierwszego dnia wędkowania do godz. 24.00 ostatniego dnia wędkowania.
 6. W sprzedaży są następujące rodzaje zezwoleń okresowych:
  a. jednodniowe,
  b. kilkudniowe (za kilka kolejnych dni),
  c. roczne dla niezrzeszonych.
 7. Zezwolenia jednodniowe oraz o dowolnej wielokrotności jednodniowego oraz roczne mogą wykupić wędkarze.
 8. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne: wraz z kartą wędkarską (przy czym cudzoziemcy przebywający czasowo na terytorium polski zwolnieni są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej).
 9. Zezwolenie zabezpieczone jest kodem QR Code
 10. E-zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line. Płatności on-line umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
 11. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU.
 12. W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności tj.:
  a. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych;
  b. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 13. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności.

  Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie, do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].

  Jeśli płatność została potwierdzona, na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym, pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować i okazać do kontroli nad wodą wraz wymaganymi dokumentami.
 14. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu e-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie e-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu e-zezwolenia umieszczone są na wydruku e-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w Biurze OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W BYDGOSZCZY, UL. TORUŃSKA 57A, 85-023 BYDGOSZCZ.
 15. Polityka zwrotów - zakupione e-zezwolenie podlega zwrotowi jedynie w przypadku gdy okres zezwolenia nie został rozpoczęty, w przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości zwrotu zakupionego e-zezwolenia. Zwrotu zezwolenia można dokonać osobiście w biurze Okręgu PZW w Bydgoszczy adres ul. Toruńska 57a, 85-023 Bydgoszcz, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu : +48 52 323 39 50 lub pocztą elektroniczną: biuro@opzw.bydgoszcz.pl
 16. Polityka reklamacji :
  • czas rozpatrzenia reklamacji: 14 dni,
  • dane na zakupionym zezwoleniu w przypadku pomyłki można poprawić po kontakcie telefonicznym lub mailowym na adres biuro@opzw.bydgoszcz.pl,
  • zakupione e-zezwolenie podlega reklamacji jedynie w przypadku gdy okres zezwolenia nie został rozpoczęty, w przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości reklamacji zakupionego e-zezwolenia,
  • reklamacji zezwolenia można dokonać osobiście w biurze Okręgu PZW w Bydgoszczy adres ul. Toruńska 57a, 85-023 Bydgoszcz, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu : +48 52 323 39 50 lub pocztą elektroniczną: biuro@opzw.bydgoszcz.pl
 17. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu e-zezwoleń udzielane są w Okręgu PZW w Bydgoszczy adres ul. Toruńska 57a, 85-023 Bydgoszcz
  tel. +48 52 323 39 50


  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 Polski Związek Wędkarski oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy informują, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Wędkarski z siedzibą przy ulicy Twardej 42, 00-831 Warszawa oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 57a, 85-023 Bydgoszcz, któremu Administrator powierzył przetwarzanie.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniania obowiązków statutowych i tym samym przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego.
  3. Dane osobowe będą udostępniane na portalu internetowym pzw.com.pl w związku z organizacją zawodów oraz innych imprez wędkarskich.
  4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PZW możliwy jest poprzez formularz: http://www.pzw.org.pl/home/znajdz
  5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych OPZW w Bydgoszczy:
   iodo@opzw.bydgoszcz.pl, telefon: 690-840-043
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji statutowych zadań PZW, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzeci.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz jeśli to niezbędne, podmiotom, z którym Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia.
  8. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 3, przetwarzane będą przez cały okres trwania członkostwa w PZW oraz 6 lat po jego ustaniu.
  9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 Polski Związek Wędkarski oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy informują, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Wędkarski z siedzibą przy ulicy Twardej 42, 00-831 Warszawa oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 57a, 85-023 Bydgoszcz, któremu Administrator powierzył przetwarzanie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniania obowiązków statutowych i tym samym przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego.
 3. Dane osobowe będą udostępniane na portalu internetowym pzw.com.pl w związku z organizacją zawodów oraz innych imprez wędkarskich.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PZW możliwy jest poprzez formularz: http://www.pzw.org.pl/home/znajdz
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych OPZW w Bydgoszczy:

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Rafał Wielgus,
  e-mail: iod@bhpex.pl
  www: https://www.bhpex.pl/iod/
  telefon. IOD: 68 411 40 00

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji statutowych zadań PZW, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzeci.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz jeśli to niezbędne, podmiotom, z którym Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia.
 8. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 3, przetwarzane będą przez cały okres trwania członkostwa w PZW oraz 6 lat po jego ustaniu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.